Wstęp:

Fundacja Wsparcia i Integracji Społecznej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.fundacjanowywiek.pl

Data publikacji strony internetowej: 2023-04-28

Data ostatniej aktualizacji: 2023-06-23

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Spowodowane jest to niezgodnościami wymienionymi poniżej:

 • materiały video umieszczone na stronie nie posiadają alternatywnej formy odczytu (audiodeskrypcji, tłumaczenia na język migowy, napisów w filmach)

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Strona jest również wyposażona w szereg narzędzi ułatwiających dostęp do publikowanych treści:

 • zwiększenie/zmniejszenie tekstu
 • tryb “skala szarości”
 • opcja “wysoki kontrast”, “negatywny kontrast”
 • opcja “jasne tło”
 • podkreślone linki
 • czytelna czcionka

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-06-23. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez dyrektora fundacji.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Jarosław Polański, adres poczty elektronicznej: j.polanski@fundacjanowywiek.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 506 314 278. Tą samą drogą można składać o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Fundacja Wsparcia i Integracji Społecznej powinna zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, fundacja niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, fundacja może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy fundacja odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich na stronie https://www.rpo.gov.pl/.

Dostępność architektoniczna

Budynek, w którym mieści się siedziba Fundacji Wsparcia i Integracji Społecznej mieści się w Regionalnym Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych pod adresem: Aleja Grunwaldzka 5, 80-236 Gdańsk-Wrzeszcz (Pałac Uphagenów). Budynek jest dwupiętrowy.

 • Przed budynkiem znajduje się parking z miejscem na 6 samochodów. 
 • Nie wszystkie ciągi architektoniczne posiadają odpowiednią szerokość.
 • W budynku istnieją bariery poziome w postaci progów.
 • Ze względu na ograniczenia architektoniczne budynek nie zapewnia dojazdu do wyższych kondygnacji.
 • Toalety nie są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością.
 • Nie zapewniamy rozkładu pomieszczeń dostępnego w formie głosowej lub dotykowej.
 • Nie posiadamy oznaczenia ,,Możliwość wejścia z psem asystującym”.
 • W budynku nie jest dostępny schron.
 • Pomieszczenia nie są odpowiednią oznaczone.
 • Nie zapewniamy osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub uratowania w inny sposób.