Na takich zasadach działamy

 STATUT  Fundacji

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Fundacja pod nazwą „Fundacja Wsparcia i Integracji Społecznej”, zwana w dalszej treści statutu „Fundacją”, została ustanowiona przez Marzenę Pałubiak, w dniu 06 lutego 2023 r. aktem notarialnym sporządzonym przed zastępcą notarialnym Eweliną Awramik, zastępcą notariusza Mateusza Domaradzkiego, w siedzibie jego Kancelarii Notarialnej w Gdyni, przy ul. Chwaszczyńskiej nr 23, z numerem repertorium A Nr 2087/2023. Założyciel zwany jest w dalszej części statutu „Fundatorem”.
2. Fundacja działa na zasadach określonych w:
• ustawie z 06.04.1984r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r., nr 46, poz. 203 z późn. zm.),
• ustawie z 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 poz. 1118 ze zmianami),
• jak również innych obowiązujących przepisów prawa dotyczących podmiotów opieki zdrowotnej i przedmiotu działalności Fundacji oraz na podstawie postanowień niniejszego statutu.
3. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.

§ 2
1. Fundacja ma osobowość prawną.
2. Fundacja używa nazwy „Fundacja Wsparcia i Integracji Społecznej”.
3. Siedzibą Fundacji jest miasto Gdańsk.
4. Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
5. Fundacja ma prawo powoływania podległych sobie jednostek oraz otwierać swoje jednostki w kraju i za granicą.
6. Fundacja może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o tym samym lub zbliżonym charakterze działania.

§ 3

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

§ 4

1. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego, na rzecz ogółu społeczności, a w szczególności osób niesamodzielnych; działalność ta jest statutową działalnością Fundacji.
2. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego. Obie te formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości.
3. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą wyłącznie
w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
4. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku; osiągany dochód przeznaczać będzie na realizację celów statutowych.
5. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
6. Fundacja ma prawo używać pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
7. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Rodziny i Polityki Społecznej.

§ 5

1. Fundacja może ustanowić nagrody pieniężne, stypendia, odznaki, certyfikaty, medale honorowe oraz inne nagrody i wyróżnienia i przyznawać je, wraz z innymi wyróżnieniami i nagrodami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.
2. Fundacja może również przyznawać tytuł Darczyńcy Fundacji Wsparcia i Integracji Społecznej osobom fizycznym lub prawnym wybitnie wspierającym działalność Fundacji.
3. Tytuł Darczyńcy Fundacji Wsparcia i Integracji Społecznej nadaje Zarząd Fundacji.
4. Tytuł Darczyńcy ma charakter osobisty.

Cele i zasady działania Fundacji

§ 6
Cele Fundacji:

1. inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego,
2. Poprawa dostępności i jakości oraz rozwój usług społecznych poprzez popularyzację nowoczesnych rozwiązań ze szczególnym uwzględnieniem nowych technologii,
3. propagowanie idei oraz inicjowanie i wspieranie procesów deinstytucjonalizacji usług społecznych,
4. budowanie koalicji na rzecz rozwinięcia systemu opieki środowiskowej z rozszerzeniem usług teleopiekuńczych, telemedycznych i komunikacyjnych oraz systemowych rozwiązań koordynujących te usługi,
5. kreowanie, wprowadzanie i wspieranie rozwiązań związanych z rozwojem usługi opieki wytchnieniowej, w tym organizacja szkoleń i wsparcia dla opiekunów osób zależnych,
6. działania w zakresie opieki i pomocy społecznej, ochrony zdrowia i wolontariatu, edukacji, kultury
i sztuki, rozwoju gospodarki i nauki, kultury fizycznej i sportu oraz oświaty i wychowania,
7. działania w zakresie zwiększania dostępności do usług opiekuńczych i medyczno-rehabilitacyjnych,
8. podejmowanie działań publicznych na rzecz integracji osób niepełnosprawnych ze środowiskiem np. organizowanie imprez sportowych, kulturalno-rozrywkowych, konkursów, wystaw, kiermaszy itp.,
9. poprawianie jakości życia osób wykluczonych społecznie, takich jak osoby niepełnosprawne, bezdomne czy seniorzy,
10. pomoc osobom wykluczonym oraz narażonym na wykluczenie społeczne w zdobywaniu umiejętności potrzebnych do funkcjonowania w społeczeństwie, takich jak umiejętności zawodowe, społeczne i komunikacyjne,
11. wprowadzanie i propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w nauce, medycynie, przemyśle i gospodarce oraz ogólnie pojętym poradnictwie obywatelskim,
12. wspieranie finansowe i rzeczowe placówek i instytucji, których zadaniem jest prowadzenie działalności, która mieści się w zakresie celów Fundacji,
13. wspieranie darami rzeczowymi, w tym aparatami lub urządzeniami ratującymi życie, innych placówek i instytucji niż określone w pkt.12,
14. zakup sprzętu, urządzeń i materiałów, służących do realizacji celu Fundacji i nieodpłatne przekazywanie lub udostępnianie ich placówkom i instytucjom, o których mowa w pkt.12,
15. prowadzenie programów medycznych obejmujących teren całej Polski oraz baz danych związanych
z tymi programami,
16. udzielanie wsparcia finansowego i materialnego osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,
17. udzielanie wsparcia i pomocy praktycznej dla osób, które opuściły swój kraj z powodu wojny, przemocy i prześladowań,
18. prowadzenie działań edukacyjnych i informacyjnych, które pomagają imigrantom i uchodźcom zrozumieć i dostosować się do nowych warunków życia,
19. wspieranie i umożliwianie dostępu do opieki zdrowotnej i usług socjalnych dla osób przesiedlonych
i uciekających od wojny,
20. organizowanie i wspieranie programów integracji społecznej, które pomagają imigrantom
i uchodźcom nawiązać kontakty i zintegrować się z nową społecznością,
21. organizowanie wsparcia oraz transportów z pomocą dla osób przebywających na obszarach dotkniętych działaniami wojennymi w kraju i za granicą,
22. analizowanie i syntezowanie danych otrzymywanych w ramach prowadzonych baz programowych
i prezentowanie tych ogólnopolskich wyników na zjazdach naukowych w Polsce i za granica,
23. organizacja i prowadzenie szkoleń i warsztatów ukierunkowanych na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, nabywanie umiejętności z zakresu komunikacji społecznej, opiekę nad osobami zależnymi oraz na udzielaniu pierwszej pomocy,
24. promowanie roli mediów społecznościowych i reklamy internetowej w działaniach społecznościowych, w tym w działaniach na rzecz rozwoju usług społecznych i wolontariatu,
25. rozwijanie umiejętności korzystania z narzędzi internetowych, nowych technologii, wspomagających rozwój usług społecznych,
26. propagowanie i wspieranie wszelkich form kształcenia ludzi w średnim i starszym wieku oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej emerytów i osób niepełnosprawnych,
27. wspieranie aktywnego i zdrowego stylu życia,
28. podejmowanie i wspieranie działań w zakresie upowszechniania profilaktyki zdrowotnej,
29. aktywizacja sportowo-rekreacyjna i rehabilitacyjna,
30. udzielanie pomocy finansowej, rzeczowej i organizacyjnej osobom, poszkodowanych w wypadkach, zdarzeniach losowych, kataklizmach, w tym również świadczenie pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych,
31. udzielanie wsparcia organizacyjnego i finansowego osobom niepełnosprawnym w wyjazdach na imprezy integracyjne organizowane w kraju, a także poza granicami,
32. organizowanie zbiórek okolicznościowych na rzecz osób niepełnosprawnych,
33. prowadzenie domów opieki, dziennych domów opieki oraz innych jednostek związanych z opieką, rehabilitacją, usługami społecznymi, edukacją i aktywizacją społeczną i zawodową,
34. prowadzenie działalności wydawniczej na różnych nośnikach w tym wydawnictwa książkowe i internetowe oraz e-booki, materiały do nauki języków obcych, w tym języka angielskiego dla lekarzy, studentów i pracowników służby zdrowia,
35. promowanie partnerstw publiczno-prywatnych w działaniach statutowych fundacji,
36. rozwijanie współpracy międzynarodowej w dziedzinie celów fundacji,
37. prowadzenie poradnictwa z zakresu korzystania z usług społecznych
38. prowadzenie poradnictwa psychologicznego, poradnictwa uzależnień dla osób wysokofunkcyjnych
w dużych i małych miastach oraz na wsi i w zakładach pracy,
39. podejmowanie różnych działań mających na celu ograniczanie i zapobieganie szerzeniu się zjawisk patologii społecznych, w tym w szczególności narkomanii, alkoholizmu i przemocy,
40. przyznawanie stypendiów i nagród dla osób biorących udział w realizacji celów Fundacji oraz organizowanie i finansowanie nieodpłatnych konferencji i seminariów w zakresie tych celów,
41. skupianie wokół idei Fundacji ludzi w Polsce i poza jej granicami, w tym w szczególności młodzieży oraz przedstawicieli środowisk twórczych, intelektualnych i naukowych,
42. współpraca z instytucjami państwowymi i samorządowymi, zakładami opieki zdrowotnej, organizacjami pozarządowymi, a w szczególności stowarzyszeniami i fundacjami, oraz osobami fizycznymi, działającymi w zakresie objętym celami Fundacji,
43. upowszechnianie w Internecie, w środkach masowego przekazu, w formie audycji radiowych lub telewizyjnych, filmów telewizyjnych, artykułów prasowych oraz reportaży, wywiadów w prasie, radio i telewizji i za pomocą wydawnictw wiedzy w zakresie objętym celami Fundacji,
44. projektowanie i budowanie portali, stron internetowych, sieci i profili społecznościowych służących integracji społecznej określonych grup społecznych lub jednostek samorządowych,
45. wspieranie finansowe, organizacyjne i intelektualne przedsięwzięć promujących dorobek z zakresu opieki, medycyny oraz profilaktyki i ochrony zdrowia,
46. organizowanie spotkań służących wymianie doświadczeń osób i jednostek prowadzących działalność w zakresie zbieżnym z celami Fundacji, a także upowszechniania tych doświadczeń oraz udzielanie porad i pomocy osobom zamierzającym tworzyć organizacje o podobnym do Fundacji profilu działania,
47. ponadto także współpraca z innymi podmiotami w zakresie:
a) pomoc społeczna,
b) działanie na rzecz osób niepełnosprawnych,
c) działalność charytatywna,
d) ochrona i promocja zdrowia,
e) rozwój nowych technologii,
f) nauka, edukacja, oświata i wychowanie,
g) kultura sztuka ochrona dóbr kultury i tradycji,
h) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
i) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego,
j) promocja dziedzictwa innych kultur, szczególnie w zakresie zdrowia, kultury fizycznej
i sportu oraz edukacji, nauki i sztuki,
k) wspierania i rozwijania programów i inicjatyw związanych z aktywnością obywatelską,
w tym udzielania wsparcia dla powstawania i działania organizacji pozarządowych oraz inicjatyw społecznych.

§ 7

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

• pozyskiwanie środków finansowych potrzebnych na działalność statutową Fundacji od osób fizycznych i prawnych z kraju i zagranicy,
• pobudzanie ofiarności publicznej,
• wspomaganie finansowe i rzeczowe zakupów aparatury diagnostyczno-leczniczej oraz innego wyposażenia pochodzenia krajowego i zagranicznego dla potrzeb rozwoju telemedycyny,
• finansowanie doskonalenia zawodowego personelu opiekuńczego i medycznego, w tym udziału
w sympozjach i konferencjach naukowych – tak krajowych, jak zagranicznych, w dziedzinie rozwoju teleopieki, telemedycyny i rozwijania umiejętności wdrażania procedur ratujących życie,
• organizowanie wszelkich form wsparcia i pomocy osobom potrzebujący w kraju i za granicą,
• prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz prac naukowo-badawczych w zakresie objętym celami Fundacji,
• wsparcie techniczne w zakresie poznawania i wdrażania rozwiązań wspomagających system usług społecznych,
• programy stypendialne,
• działalność wydawniczą,
• współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi oraz partnerami prywatnymi, w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.
• promocję i reklamę w środkach masowego przekazu, w zakresie działań związanych z celami Fundacji.

§ 8

Dla osiągnięcia celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

Władze Fundacji

§ 13

Władzami fundacji jest Zarząd Fundacji oraz Rada Fundacji, w przypadku jej powołania przez Zarząd.

Zarząd Fundacji

§ 14

1. Zarząd Fundacji składa się z nie mniej niż dwóch i nie więcej niż trzech członków zarządu powołanych.
2. Skład Zarządu, w tym Prezesa, powołuje Fundator.
3. Zarząd powoływany jest na pięcioletnią kadencję .
4. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
5. Członkostwo w Zarządzie ustaje również z chwilą
a) śmierci członka Zarządu,
b) pisemnej rezygnacji członka Zarządu,
c) odwołania członka Zarządu przez Fundatora
d) odwołania członka Zarządu przez Radę Fundacji

§15

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Rady Fundacji oraz odpowiada za realizację celów statutowych Fundacji.
3. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a) opracowanie strategii (wieloletnich) i przygotowanie rocznych planów działania Fundacji
oraz ich realizacja,
b) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji i jej gospodarką finansową oraz reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
c) pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł krajowych i zagranicznych, środków unijnych,
d) podejmowanie bieżących decyzji o wykorzystaniu majątku Fundacji i o przeznaczeniu jej środków finansowych na cele i zadania Fundacji zgodnie ze statutem,
e) uchwalanie regulaminów,
f) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji, w tym przyjmowanie darowizn, spadków
i zapisów, subwencji i dotacji,
g) prowadzenie rachunkowości Fundacji,
h) sporządzanie i przedkładanie Radzie Fundacji sprawozdań z działalności na dany rok,
i) ustalanie zasad, form i trybu zatrudnienia i wysokości wynagrodzeń pracowników
i współpracowników Fundacji,
j) podejmowanie decyzji w sprawie tworzenia lub przystąpienia do innych podmiotów, po uprzednim zatwierdzeniu decyzji przez Radę,
k) realizowanie uchwał Rady Fundacji i Komisji Rewizyjnej Fundacji (jeżeli takie zostaną powołane),
l) kierowanie Działalnością Pożytku Publicznego prowadzoną przez Fundację.
4. Posiedzenia Zarządu może zwołać każdy jego członek samodzielnie, przesyłając informację
o terminie pocztą elektroniczną, na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 7  dni przed spotkaniem.
5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
6. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
7. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
8. Bez odbycia posiedzenia mogą być powzięte uchwały, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu Fundacji wyrażą zgodę na postanowienie, które ma być powzięte. Jednocześnie posiedzenia i głosowania mogą odbywać się online za pośrednictwem komunikatorów internetowych.
9. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

Dyrektor Fundacji

§ 16

1. Zarząd Fundacji może powołać Dyrektora Fundacji, który będzie działał w granicach pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd.
2. Dyrektor Fundacji może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Fundacji.
3. Dyrektor Fundacji jest upoważniony do składania w imieniu Fundacji:
a) wniosków o dofinansowanie w ramach projektów grantowych i innych,
b) oświadczeń woli dotyczących zatrudniania pracowników,
c) oświadczeń woli w sprawach bieżącej działalności Fundacji,
d) innych oświadczeń wskazanych w akcie powołania Dyrektora Fundacji.
4. Dyrektor Fundacji jest upoważniony do uchwalania i wprowadzania regulaminów i procedur obowiązujących w Fundacji.
5. Dyrektor Fundacji, jest zobowiązany do składania Zarządowi Fundacji rocznych sprawozdań
z działalności Fundacji.
6. Dyrektor odpowiada za realizację celów statutowych Fundacji oraz za prawidłowość i celowość (racjonalność) działań podejmowanych przez Fundację.

Rada Fundacji

§ 17

1. Rada Fundacji, jeżeli jest powołana, jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2. Rada Fundacji składa się z minimum jednej członka.
3. W skład Rady Fundacji z mocy statutu wchodzi Fundator.
4. Członków Rady powołuje Fundator.
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednoosobowo przez Fundatora.
6. Fundator nie może być w ten sposób pozbawiony członkostwa w Radzie Fundacji.
7. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.
8. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.
9. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady.
10. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
11. Rada może mocą uchwały podjętej jednogłośnie powołać pełnomocnika do zawierania umów
z członkami Zarządu.
12. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
13. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.
14. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów, poza uchwałami
o powołaniu i odwołaniu członków, przy obecności co najmniej połowy jej członków.

§ 18

Do zadań Rady, jeżeli jest powołana, należy w szczególności:

1. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
2. Nadzór nad działalnością Fundacji,
3. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia,
4. Ocena pracy Zarządu, zatwierdzanie corocznych sprawozdań, bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium,
5. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji,
6. Reprezentowanie Fundacji w sprawach czynności prawnych dokonywanych pomiędzy Fundacją
a członkami Zarządu,

§ 19

Rada Fundacji, jeżeli jest powołana, w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:

1. żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności,
2. dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.
3. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu,
z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.

Rada programowa

§ 20

1. Fundator lub Zarząd Fundacji może powołać Radę programową w celach opiniujących, wspierających i honorowych.
2. Rada programowa pełni funkcję doradczą i merytoryczną.
3. Rada programowa nie jest organem obowiązkowym.

Majątek i dochody Fundacji

§ 21

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski Fundacji w wysokości 1 200 złotych oraz środki pieniężne, rzeczowe, prawne, nabyte w toku działalności Fundacji.
Fundacja odpowiada za zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 22

1. Dochodami Fundacji w szczególności są:
a) dochody z majątku Fundacji,
b) darowizny, zapisy, dotacje, subwencje i inne świadczenia od osób fizycznych i prawnych,
c) środki ze zbiórek i imprez publicznych,
d) fundusze europejskie i granty,
e) działania fundraisingowe i crowdfundingowe,
f) dochody z działalności gospodarczej, które w całości przeznaczane będą na działalność pożytku publicznego,
g) odsetki bankowe.
2. Dochody pochodzące z zapisów, darowizn i dotacji mogą być używane na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy lub organy dotujące nie zastrzegli konkretnego przeznaczenia.

§ 23

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie woli o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

Działalność gospodarcza Fundacji

§ 24

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach i formach służących realizacji jej celów statutowych, w następującym zakresie:
1) 18.1 Drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią
2) 18.12.Z Pozostałe drukowanie
3) 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku
4) 18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji
5) 20.42.Z Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych
6) 47 Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi
7) 47.74.Z Sprzedaż detaliczna artykułów medycznych włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
8) 47.79.Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach
9) 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
10) 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
11) 56.10 Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne
12) 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów
13) 58.11.Z Wydawanie książek
14) 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
15) 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
16) 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
17) 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
18) 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów
19) 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
20) 60 Nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych
21) 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych
i komputerowych
22) 63 Działalność usługowa w zakresie informacji
23) 63.12.Z Działalność portali internetowych
24) 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
25) 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych
26) 66.19.Z Pozostała działalność finansowa wspomagająca usługi finansowe,
z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych
27) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
28) 69.20.Z Działalność rachunkowo – księgowa, doradztwo podatkowe
29) 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
30) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
i zarządzania
31) 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne
32) 72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii
33) 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
34) 72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych
i humanistycznych
35) 73.1 Reklama
36) 73.11.Z Działalność agencji reklamowych
37) 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej
38) 74.20.Z Działalność fotograficzna
39) 74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami
40) 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
41) 77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
42) 77.29.Z Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego
43) 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery
44) 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
45) 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów,
z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
46) 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
47) 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
48) 79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
49) 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
50) 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
51) 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych
i rekreacyjnych
52) 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
53) 85.59.A Nauka języków obcych
54) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
55) 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
56) 86.10.Z Działalność szpitali
57) 86.21.Z Praktyka lekarska ogólna
58) 86.22.Z Praktyka lekarska specjalistyczna
59) 86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna
60) 86.90.D Działalność paramedyczna
61) 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
62) 87.10.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską
63) 87.30.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
64) 88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku
i osób niepełnosprawnych
65) 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
66) 90.0 Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką
67) 90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
68) 91.03.Z Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych
69) 91.04.Z Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów
i obiektów ochrony przyrody
70) 93.12.Z Działalność klubów sportowych
71) 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
72) 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem
73) 94.11.Z Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców
74) 94.12.Z Działalność organizacji profesjonalnych
75) 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
76) 96.04.Z Działalność związana z poprawą kondycji fizycznej
77) 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

2. W przypadku, gdy którakolwiek z działalności wskazanych powyżej wymaga
koncesji lub zezwolenia, Fundacja będzie ją prowadzić po ich uzyskaniu.

Sposób Reprezentacji

§ 25

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach z wyjątkiem majątkowych może składać każdy z Członków Zarządu oraz Dyrektor Fundacji samodzielnie.
W sprawach majątkowych wymagany jest podpis dwóch członków zarządu działających łącznie,
w tym prezesa.

Zmiana Statutu

§ 26

Zmian w statucie Fundacji dokonuje jednomyślnie Zarząd Fundacji.

Połączenie z inną fundacją

§ 27

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest zarząd, przy czy jego decyzje zapadają
w drodze jednomyślnej uchwały.

Likwidacja Fundacji

§ 28
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji.
3. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.

§ 29

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu Fundacji na rzecz działających na terenie Rzeczpospolitej Polskiej fundacji
o zbliżonych celach lub inny cel uzgodniony jednomyślnie przez Zarząd.

Postanowienia uzupełniające

§ 30

W razie śmierci fundatora na jego miejsce wstępuje osoba uprzednio przez niego wyznaczona
czy jego spadkobierca.