Fundacja Wsparcia i Integracji Społecznej powstała na początku 2023 roku z inicjatywy Fundatora oraz osób, które wcześniej działały pod szyldem innych organizacji pozarządowych.

MISJA

Poprawa dostępności i jakości oraz rozwój usług społecznych poprzez inicjowanie, wspieranie i wykorzystywanie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz osób niesamodzielnych oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

KATEGORIE DZIAŁAŃ

• Wsparcie
• Intergracja
• Edukacja
• Komunikacja

GŁÓWNE CELE

Wsparcie, czyli działania z zakresu:
• pomocy osobom niesamodzielnym, samotnym, chorym oraz zagrożonym wykluczeniem społecznym
• wprowadzanie oraz promocji nowych technologii w opiece i usługach medycznych oraz wspieranie organizacji w procesach digitalizacji usług (społecznych)
• wspieranie procesu deinstytucjonalizacji usług społecznych
• aktywizacji sportowo-rekreacyjnej i rehabilitacyjnej

Integracja
• Programy edukacyjne
• Eventy okolicznościowe
• Wydarzenia artystyczne
• Imprezy rekreacyjne

Edukacja dla lepszej jakości opieki i zapobieganiu bezradności:
• organizowania i prowadzenia szkoleń dla opiekunów osób niesamodzielnych
• organizowania i prowadzenia szkoleń z zakresu pierwszej pomocy
• działań rozwijających umiejętności korzystania z narzędzi internetowych, nowych technologii i rozwiązań wspomagających rozwój usług społecznych

Komunikacja, czyli przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu poprzez:
• budowanie sieci mediów społecznościowych, komunikatorów oraz wszelkich form wspomagających i udrażniających kontakty społeczne
• działania rozwijające umiejętności korzystania z narzędzi internetowych, nowych technologii i rozwiązań wspomagających rozwój usług społecznych.

SPOSÓB REALIZACJI

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
• pozyskiwanie środków finansowych potrzebnych na działalność statutową Fundacji od osób fizycznych i prawnych z kraju i zagranicy,
• pobudzanie ofiarności publicznej,
• wspomaganie finansowe i rzeczowe zakupów aparatury diagnostyczno-leczniczej oraz innego wyposażenia pochodzenia krajowego i zagranicznego dla potrzeb rozwoju telemedycyny,
• finansowanie doskonalenia zawodowego personelu opiekuńczego i medycznego, w tym udziału
• w sympozjach i konferencjach naukowych – tak krajowych, jak zagranicznych, w dziedzinie rozwoju teleopieki, telemedycyny i rozwijania umiejętności wdrażania procedur ratujących życie,
• organizowanie wszelkich form wsparcia i pomocy osobom potrzebujący w kraju i za granicą,
• prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz prac naukowo-badawczych w zakresie objętym celami Fundacji,
• wsparcie techniczne w zakresie poznawania i wdrażania rozwiązań wspomagających system usług społecznych,
• programy stypendialne,
• działalność wydawniczą,
• współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi oraz partnerami prywatnymi, w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.
• promocję i reklamę w środkach masowego przekazu, w zakresie działań związanych z celami Fundacji.

Comments are disabled.